WEB PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1- TARAFLAR


İşbu üye sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Eski Büyükdere Cad. Hümeyra Sok. No:7 NEF 09 Plaza B Blok No:160 Kağıthane/İST. adresinde mukim Evleniyoruz Biz İnternet Bilişim Teknolojileri Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile; (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) ; ŞİRKETİN sahibi olduğu ve hizmet sağladığı www.evleniyooruz.biz WEB PORTALI (“Bu sözleşmede bundan böyle PORTAL olarak anılacaktır”) üzerinden sosyal paylaşımda bulunmak, sosyal medya hesabı oluşturmak, ürün veya hizmet alımı yapmak üzere talepte bulunan gerçek/ tüzel kişi, (Bu sözleşmede bundan böyle “ALICI” veya “ÜYE” olarak anılacaktır.) ile PORTAL üzerinden ürün veya hizmet arzı yapmak üzere ürün veya hizmet sunan gerçek/tüzel kişi/kişiler arasında (Bu sözleşmede bundan böyle “SATICI” veya “KURUMSAL ÜYE” olarak anılacaktır.) üye kayıt aşamasında yapılmıştır.
ALICI ve SATICI (Bu sözleşmede bundan böyle beraber ÜYELER olarak anılacaktır.) ile ŞİRKET; PORTALINA üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve elektronik onay vermek suretiyle sözleşmeyi karşılıklı olarak kabul ettiklerini, onayladıklarını peşinen kabul ederler. ŞİRKET; işbu sözleşmeye ilişkin olarak değiştirilen maddeleri PORTALDA yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞMEDE her türlü değişikliği tek taraflı yapma hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler ilan edildikten 1 gün sonra geçerlilik kazanır.

2- KULLANIM AMACI VE ÜYELİK ŞARTLARI


PORTAL evli veya evlenmeyi düşünen çiftlerin sosyal paylaşımda bulunabildikleri, birbirleri ile tanışabildikleri ve diğer üyelere ulaşabildikleri, çiftlerin ÜYE olarak KURUMSAL ÜYELERİN PORTALA özel olarak sundukları avantajlı ürün ve hizmetlerini inceleyebildikleri ve onlarla iletişime geçebildikleri, KURUMSAL ÜYELERİN ise ürün ve hizmetlerini süreklilik arz edecek şekilde sunabildikleri bir sosyal ağ oluşturmaktır.
PORTALDA paylaşım yapabilme veya ürün/hizmet arzedebilme yetkisi, sadece ŞİRKET ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞMEYİ PORTALA üye olmak kaydıyla onaylayan ÜYELERDE bulunmaktadır.
Üye olmak için üyelik formunun doldurulması, bilgilerinin doğruluğunun PORTAL tarafından teyit edilmesi , KURUMSAL ÜYELER için gerekli hizmet bedelinin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ŞİRKET tarafından kayıt işleminin incelenerek sonlandırılması ile tamamlanır. Sözleşme süreci tamamlanmadan ve PORTAL tarafından elektronik olarak onaylanmadan hiçbir ÜYE, üye haklarına sahip olamaz veya bu iddiada bulunamaz.
İş bu SÖZLEŞME kapsamında ÜYELER tarafından kayıt olma, paylaşımda bulunma, teklif verme, ürün veya hizmet sergileme veya diğer başka yöntemlerle temin edilen bilgiler, ÜYE BİLGİLERİ olarak anılacaktır. ŞİRKET gerekli gördüğü takdirde her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir.
İşbu SÖZLEŞMENİN amacı ŞİRKET tarafından PORTALDA sunulan hizmetlerin sunulma şartlarını ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

3- ÜCRETLER


PORTAL üyesi olmak ve/veya sergilenen hizmet ve ürünlere ilişkin teklif almak/vermek kural olarak ücretsizdir. Ancak ŞİRKET, her zaman listeleme ve komisyon ücretleri belirleyerek bunları PORTALDA ilan edebilir, işbu ücretleri her zaman değiştirebilir. Ücret değişiklikleri, ilgili değişiklik WEB PORTALDA ilan edildiği anda yürürlüğe girer.
Aksi belirtilmediği takdirde, PORTALDAKİ hizmetler veya ürünler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak tahsil edilecektir. ÜYELER, PORTALDA gerçekleştirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm komisyon, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vs. her türlü vergi, resim, pul, harç ödemelerini ilgili kurumlara yapmayı, bu konuda ŞİRKETİN yapılan satış işlemi ve hizmet/ürün alımı ile hiçbir ilgisi bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
ÜYELER, PORTALIN sanal alış-veriş veya aracılık hizmetlerinde, satışı yapılan her türlü mal ve hizmette aracı durumunda olduğunu, ALICI veya SATICI açısından PORTAL üzerinden yapılan ürün ve hizmet satışlarına taraf olmadığını ve ilgili ticari faaliyet kapsamında hiçbir mali yükümlülük altında bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

4- ŞİRKETİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


4.1. GENEL BİLGİLER: PORTAL, SATICILARIN ürün ve hizmetlerini sergiledikleri, ve ÜYELERİN sosyal paylaşımlarda bulundukları ama aynı zamanda ürün ve hizmetlerin bilgilerine ulaşabildikleri talepte bulunmak suretiyle ürün veya hizmetleri satın almayı amaçladıkları sanal bir alıcı-satıcı buluşma alanıdır. ŞİRKET, PORTAL aracılığı ile ilgili satış alanının tek yöneticisidir. ALICI ve SATICI arasındaki hiçbir işlemde, ŞİRKETİN, hukuki sorumluluğu yoktur.

4.2. TİCARET GÜVENLİĞİ: ŞİRKET, PORTALINA kayıtlı ÜYELERİNİN temin ettikleri bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. ŞİRKET hiçbir şart altında ÜYE Profili bilgilerinin ALICI ve/veya SATICILAR tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. ÜYELER arası gerçekleşecek tüm sosyal paylaşımların, ticaretin her türlü hukuki ve mali yükümlülüğü sadece ÜYELERE aittir. Sergilenen ürünün veya hizmetin kalitesi, güvenirliliği veya yasallığı konusunda ŞİRKET tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz. Ayrıca sergilenen ürünün veya hizmetin tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya tamlığı, ŞİRKET garantisinde değildir. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

4.3. ANLAŞMAZLIKLAR: PORTALDA gerçekleşen işlemler ile ŞİRKETİN doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, ÜYE; PORTALDAKİ işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, ifşa edilmiş ve edilmemiş borçlardan , iddia, talep ve /veya hasarlardan, ŞİRKETİ, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmayacağını, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

5- ÜYENİN SORUMLULUKLARI


5.1. ÜYE, paylaşımda bulunurken ürün veya hizmet satın alırken veya KURUMSAL ÜYE ise satarken, ürün veya hizmeti sergilerken, teklif verirken, ürün veya hizmet sunarken, ve bu sözleşme kapsamındaki tüm işlemleri gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin yanı sıra, tüm yasalara uymayı, aksi davranışlarında ŞİRKETİ hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.2. ÜYE paylaştığı tüm içerik, görsel, yazılı olsun veya olmasın her türlü materyal, yorum, şahsi kanaat veya benzeri tüm içerikten bireysel olarak sorumlu olduğunu, bu paylaşımların herhangi bir yasa kapsamında telife veya üçüncü kişi haklarına tecavüz oluşturması veya suç teşkil etmesi halinde paylaşıma bağlı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, PORTALIN paylaşımın genel ahlak kuralları, suç teşkil eden eylemler veya yayın ilkelerine aykırı olduğunu tespit etmesi halinde paylaşılan içeriği kaldırma yetkisine sahip olduğunu, hangi nam ve isim altında olursa olsun yapılan her türlü paylaşıma ait tüm yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.3. ÜYE PORTAL üzerinden yapılan yayının ve PORTAL paylaşımlarının başkaca mecralarda (internet, görsel veya yazılı basın–yayın organları vb.) paylaşamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.4. ÜYELER eğer PORTALA çift olarak üye olmuş ise; her bir üyenin diğerinden bağımsız olarak kendi paylaştığı içerikten tek başına sorumludur. Çift üyeliğinin mevcut olması durumunda taraflardan herhangi birinin PORTALDAN e-posta yolu ile talepte bulunması haline çiftlere özel tüm paylaşımların PORTALIN onay sürecinin ardından ve diğer tarafa haber verilmeksizin yayından kaldırılacağını ÜYELER peşinen kabul ve taahhüt ederler.

6- ÜRÜN VE HİZMET SERGİLEME VE SATIŞ


6.1. ÜRÜN TANITIMI: SATICI, ürünün tanıtımı amacıyla yazılı bilgilerin yanı sıra resim ve grafikler de kullanabilir. ŞİRKET yasalara ve genel ahlaka aykırı olmadığı, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümlerinde belirlenen suçlara ilişkin bir unsur içermediği sürece ilan ve metinler ile her türlü görsel ve işitsel tanıtım bilgilerine müdahale etmeyecektir. ŞİRKET hiçbir gerekçe göstermeksizin yukarıda belirtilen şartlara haiz olmadığını tespit ettiği ilan metnini ve her türlü görsel öğeyi PORTALDAN kaldırabilir, yayınını durdurabilir.

6.2. HİLELİ DAVRANIŞ: ŞİRKET, PORTALDA verilen hizmetlerle bağlantılı olarak herhangi bir işlemde hileli bir davranış gösteren ÜYELERİ tek taraflı olarak, herhangi bir onaya ihtiyaç duymadan ve önceden uyarıda bulunma zorunluluğu olmadan PORTALINDA geçici veya süresiz yasaklama, üyeliği sona erdirme hakkına sahiptir. Hangi işlemlerin hileli olarak vasıflandırılacağı ŞİRKETİN takdirindedir.

6.3. MANİPÜLASYON: KURUMSAL ÜYELER, hiçbir gerekçe ile ürünlerin veya hizmetlerin fiyatlarını manipüle etme, gerçek olmayan taleplerle fiyat artırma ve azaltma veya sergilenen diğer ürün ve hizmetlerin metinleri ile görsel ve işitsel öğelerine müdahale etme hakkına sahip değildirler. Yukarıda yazılı eylemlerin her biri ayrı ayrı ÜYELİĞİN tek taraflı olarak sona erdirilme sebebidir.

7- ÜYE BİLGİLERİ


ÜYE BİLGİLERİNİN hukuki ve cezai sorumluluğu bütünüyle ÜYELERE aittir. ŞİRKET, sadece sitede yayınlanabilecek ÜYE BİLGİLERİNİ web üzerindeki dağıtımını ve yayınlanmasını sağlar.

ÜYE BİLGİLERİ;
a) Sahte, yanlış veya aldatıcı olamaz.
b) Hile amacıyla hazırlanmış olup, sahte veya çalıntı ürünlerin satışıyla ilgili olamaz.
c) Üçüncü şahıs, kişi ve kurumların telif hakkını, patentini, tescilli marka veya mal sahipliğine ait haklarını ihlal edemez.
d) Üçüncü şahıs, kişi ve kurumların açıklık veya gizlilik politikalarını ihlal edemez.
e) Herhangi bir kanun, tüzük veya yönetmeliği ihlal edici nitelikte olamaz.
f) Suç unsuru içeren nitelikte olamaz.
g) ÜYELERİN ve/veya ŞİRKETİN sistemine ve kişisel bilgilerine hasar verebilecek herhangi virüs veya program içeremez.
h) Doğrudan veya dolaylı olarak sözleşmeye ve yasalara aykırı ve aşağıda bir kısmı belirtilen ürün veya hizmetlere bağlantı veremez.
i. İş bu sözleşme kapsamında yasaklanmış ürün ve hizmetler;
ii. KURUMSAL ÜYENİN hukuken bağlantı vermeye veya sergilemeye hakkı olmadığı ürünler ve hizmetler.
Bu bağlamda, yukarıda belirtilen kullanım kısıtlamasına paralel olarak, başka internet PORTALI üye bilgileri ve bu portal ile ilgili yorumlar PORTALDA yayınlanamaz veya referans olarak hiçbir yazılı açıklama içerisinde kullanılamaz.
Ayrıca yukarıda tanımlanan kısıtlamalar haricinde, ÜYE, PORTALDA yasadışı olduğunu bildiği bir ürününün veya hizmetin sergilenmesi ve satışından doğan ücret ve komisyonları ŞİRKETE ödeyerek yukarıda belirtilen sorumluluklardan kurtulamaz.

8- GİZLİLİK


ŞİRKET, üye Profili dahilindeki tüm bilgileri ancak Gizlilik Politikası bölümünde belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir veya dağıtabilir.

9- ERİŞİM VE MÜDAHALE


PORTALDA yer alan sayfaların veya içeriğin veya bağlantıların, ŞİRKETİN yazılı izni olmadan, herhangi bir araç ve yöntemle kopya edilmesi halinde, PORTALIN sisteminin çalışmasına herhangi bir aygıt veya yazılım kullanarak müdahale halinde, PORTALDAKİ içeriğin (ÜYE bilgileri hariç) kopyalanması, çoğaltılması, değiştirilmesi, tadil edilmesi veya halka açıkça sergilenmesi halinde ŞİRKET işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkı ile birlikte her türlü tazminat, talep ve şikayet hakkını saklı tutar.

10- ÜYELİKTEN İHRAÇ


Aşağıda belirtilen durumlarda, herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın ÜYELERİN üyeliği, ŞİRKETİN takdirinde olmak üzere geçici olarak ve/veya tamamen iptal edilebilir.
10.1. Bu Sözleşme veya bu Sözleşmenin eki niteliğindeki belgelere aykırı davranışlar halinde,
10.2. ÜYELER tarafından verilen bilgilerin ŞİRKET tarafından tasdik edilememesi halinde,
10.3. ÜYELERİN PORTAL içerisindeki davranışlarının ŞİRKET ve/veya diğer ÜYELERE karşı veya üçüncü kişilere karşı hukuki olarak yasaklanmış bir davranış şekli içermesi halinde üyelik askıya alınabileceği gibi tamamen de iptal edilebilir.

11- TAZMİNAT


ÜYE, bu sözleşme veya bu Sözleşmenin eki niteliğindeki belgelere uymaması halinde, üçüncü şahısları iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKETİN çalışanları, yöneticileri, müdürleri, her türlü aracıları, vekilleri bağımlı ortakları, danışmanları, tali şirketleri ve tüm çalışanları aleyhine oluşabilecek) bütün maddi ve manevi zararları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

12- DİĞER HUSUSLAR


12.1. ŞİRKET hiçbir şart altında, PORTALDAKİ hizmetlerin sürekli, güvenli veya kesintisiz devam edeceğini garanti veya taahhüt etmez.
12.2. İşbu SÖZLEŞMENİN maddelerinden biri veya birkaçı geçersiz hale gelse dahi sair hükmümler geçerli kalmaya devam edecektir.

13- DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI


ŞİRKET, tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda PORTALDA ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

14- MÜCBİR SEBEPLER


Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet sistemine ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. İşbu hallerde sözleşme ifası fiilen veya hukuken imkansız hale gelirse ÜYE, ŞİRKETİ sözleşmenin ifa edilmemesinden dolayı sorumlu tutamaz.

15- MÜNHASIR DELİL KOŞULU


ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ŞİRKETİN uhdesinde tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, belgelerinin, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, dijital bilgisayar kayıtlarının kendisi açısından da bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

16- YETKİ VE GEÇERLİLİK


İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16 maddeden ibaret sözleşme ÜYENİN elektronik olarak onay vermesi ile onay verildiği,tarih itibarı ile ve karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.